SK 부스 최고의 원픽 아이템은?! 당첨자 발표

2020. 01. 15

# 에어팟 프로 : 맹*규 71**
# 치킨 기프티콘 당첨자
NO 이름 휴대폰번호 경품 NO 이름 휴대폰번호 경품
1 박*지 59** 치킨 11 채*기 21** 치킨
2 양*진 95** 치킨 12 박*진 11** 치킨
3 최*혜 89** 치킨 13 임*희 21** 치킨
4 박*미 66** 치킨 14 허*선 25** 치킨
5 김*매 31** 치킨 15 유*란 27** 치킨
6 김*희 52** 치킨 16 엄*원 47** 치킨
7 이*화 77** 치킨 17 오*지 06** 치킨
8 김*선 54** 치킨 18 조*종 57** 치킨
9 조*훈 27** 치킨 19 김*엽 56** 치킨
10 정*희 10** 치킨 20 정*호 09** 치킨
# 커피 기프티콘 당첨자
NO 이름 휴대폰번호 경품 NO 이름 휴대폰번호 경품
1 김*별 35** 커피 26 김*휘 67** 커피
2 김*서 29** 커피 27 김*영 00** 커피
3 곽*민 31** 커피 28 지*정 20** 커피
4 유*희 01** 커피 29 김*홍 09** 커피
5 이*늘 07** 커피 30 김*연 27** 커피
6 김*백 61** 커피 31 이*영 46** 커피
7 김*진 08** 커피 32 김*진 93** 커피
8 이*성 09** 커피 33 김*배 90** 커피
9 이*원 34** 커피 34 장*현 40** 커피
10 김*준 55** 커피 35 김*대 88** 커피
11 조*제 97** 커피 36 김*희 81** 커피
12 이*숙 85** 커피 37 안*석 38** 커피
13 서*덕 92** 커피 38 김*형 00** 커피
14 손*선 52** 커피 39 김*주 00** 커피
15 장*일 71** 커피 40 양*태 90** 커피
16 양*별 19** 커피 41 김*정 24** 커피
17 최*혁 96** 커피 42 강*미 77** 커피
18 오*영 00** 커피 43 성*현 12** 커피
19 장*경 59** 커피 44 김*진 64** 커피
20 신*은 31** 커피 45 송*수 27** 커피
21 김*진 59** 커피 46 리*경준 12** 커피
22 강*희 90** 커피 47 김*람 54** 커피
23 나*훈 39** 커피 48 정*지 97** 커피
24 오*주 13** 커피 49 권*숙 28** 커피
25 이*환 08** 커피 50 김*훈 79** 커피